Zoek
Filters
Close

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Bakkerij Kaspers. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Bakkerij Kaspers te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Bakkerij Kaspers zijn vrijblijvend. Bakkerij Kaspers accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Bakkerij Kaspers. behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Bakkerij Kaspers behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Let op: Een bestelling voor de volgende dag moet voor 17:30 uur besteld zijn. 
Bestellingen voor de maandag moeten op zaterdag uiterlijk voor 17.30 uur worden besteld. Na deze tijd zal de bestelling niet meer verwerkt worden.

 

Leveringen

Bakkerij Kaspers zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Bakkerij Kaspers ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Bakkerij Kaspers daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet zijn verplichting tot betaling in de winkel waar men de bestelling komt afhalen. Voor sommige producten kunt u verplicht worden vooraf te betalen in de webshop van Bakkerij Kapers middels de betalingsoptie Ideal.

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bakkerij Kaspers de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Bakkerij Kaspers wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Bakkerij Kaspers. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Bakkerij Kaspers zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Bakkerij Kaspers in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Bakkerij Kaspers over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan Bakkerij Kaspers opgave doet van een adres is Bakkerij Kaspers gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan Bakkerij Kaspers, Waterstraat 38, 7001 BH Doetinchem of per email: info@bakkerijkaspers.nl

Aansprakelijkheid

Bakkerij Kaspers is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Bakkerij Kaspers is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Bakkerij Kaspers komen. Bakkerij Kaspers draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Bakkerij Kaspers eveneens geen verantwoordelijkheid. Bakkerij Kaspers is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Bakkerij Kaspers tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bakkerij Kaspers. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden Bakkerij Kaspers uitgesloten.

Diversen

De klant van Bakkerij Kaspers dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Bakkerij Kaspers geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Bakkerij Kaspers garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Bakkerij Kaspers het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Bakkerij Kaspers gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Bakkerij Kaspers kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Bakkerij Kaspers geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Bakkerij Kaspers. Niets uit uitgaven of publicaties van Bakkerij Kaspers mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bakkerij Kaspers

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Bakkerij Kaspers en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail en banketbakkerij b.v. te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Bakkerij Kaspers te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende. Bakkerij Kaspers, Waterstraat 38, 7001 BH Doetinchem of per email: winkel@bakkerijkaspers.nl tel : 0314-324129 www.bakkerijkaspers.nl

Nieuwsbrief